بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران


اهداف بیمه نامه
این بیمه‌نامه به منظور پوشش مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود.

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند
کلیه سردفترداران و دفتریاران به این بیمه نامه نیاز دارند.

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
خسارت مالی

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
خسارت مالی

دیدگاه‌ها بسته هستند.